2016-07-22 K-POP 포켓걸스 Pocket Girls @ Zhengzhou, China